Minneapolis Office

1420 Washington Ave. South
Minneapolis, MN 55454

Phone: (612) 255-3524
Fax: 612-255-3523
Email: info@kajoog.org

Eden Prairie Office

6554 Edenvale BLVD
Eden Prairie, MN 55346

Phone: (612) 255-3524
Fax: 612-255-3523
Email: info@kajoog.org

Saint Paul Office

450 Syndicate St. North, Suite #320
Saint Paul, MN

Phone: (612) 255-3524
Fax: 612-255-3523
Email: info@kajoog.org